Krematórium/pixabay

V Senici vyrastie krematórium pre kone a iné spoločenské zvieratá

Spoločnosť Anubis, spol. s.r.o. zo sídlom v Špačinciach má na stránkach enviroportálu zverejnené konanie zámeru prevádzkovania kremačnej pece TB, určenej na spaľovanie spoločenských zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz na základe zákona 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA pre činnosť: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanačné ústavy.

Zdroj: envirportal.sk

Celý zámer si môžete preštudovať na TOMTO ODKAZE.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie , štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 28.1.2020 vydala rozhodnutie k navrhovanej činnosti prevádzkovania kremačnej pece – Zvieracie krematórium TB-1, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Rozhodnutie si môžete prečítať na TOMTO ODKAZE

Spustením tejto prevádzky si môžu chovatelia koní dať spopolniť svoje zvieratá. Doteraz boli v prevádzke väčšinou len krematóriá pre menšie zvieratá, ako psy a mačky. Toto krematórium má byť uvedené do prevádzky vo februári 2020.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Dcérka napísala list otcovi k jeho sviatku. Ten si ho však už neprečíta. Komu patrili dojímavé slová?

Ivan Mihale

Rekonštrukcia Spišského hradu si vyžiada viac ako 4,8 milióna eur

Ivan Mihale

Medzi chlapcom a vranou vzniklo pekné priateľstvo. Vrana, kvôli susedom, musela ísť preč

Ivan Mihale