Krematórium/pixabay

V Senici vyrastie krematórium pre kone a iné spoločenské zvieratá

Spoločnosť Anubis, spol. s.r.o. zo sídlom v Špačinciach má na stránkach enviroportálu zverejnené konanie zámeru prevádzkovania kremačnej pece TB, určenej na spaľovanie spoločenských zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz na základe zákona 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA pre činnosť: 11.5 Kafilérie a veterinárne asanačné ústavy.

Zdroj: envirportal.sk

Celý zámer si môžete preštudovať na TOMTO ODKAZE.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie , štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 28.1.2020 vydala rozhodnutie k navrhovanej činnosti prevádzkovania kremačnej pece – Zvieracie krematórium TB-1, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Rozhodnutie si môžete prečítať na TOMTO ODKAZE

Spustením tejto prevádzky si môžu chovatelia koní dať spopolniť svoje zvieratá. Doteraz boli v prevádzke väčšinou len krematóriá pre menšie zvieratá, ako psy a mačky. Toto krematórium má byť uvedené do prevádzky vo februári 2020.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Na Trenčianskom hrade budú predávať bankovku s motívom Matúša Čáka

Ivan Mihale

Ornitológovia zaznamenali nový druh vtáka, kolibiarika iberijského

Ivan Mihale

Zuzana to vie aj s motykou! Obliekla montérky a šup ho! sadiť stromky

Gabriel Matta