Rokovanie/fotobanka

Skončenie pracovného pomeru počas OČRky či v skúšobnej dobe

Je možné skončiť pracovný pomer počas OČRKY? A ako je to v skúšobnej dobe? Existuje ochrana pred výpoveďou pri OČRke?

Zdroj: pravneprerodica.sk

Mnohí rodičia sú v súčasnosti na OČRKe a sú zamestnaní. Niektorí na dobu určitú, niektorí na dobu neurčitú, prípadne v skúšobnej dobe. A pýtajú sa, či je možné aj v aktuálnej situácii skončenie pracovného pomeru, akým spôsobom a na čo majú nárok.

Pracovný pomer môže skončiť:

a.dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom

b.výpoveďou zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa

c.okamžitým skončenm pracovného pomeru

d.uplynutím dohodnutej doby – pracovný pomer na dobu určitú

e.skončením v skúšobnej dobe

AK STE V SKÚŠOBNEJ DOBE

  • 45 Zákonníka práce:

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca (napríklad OČRka).

Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

PREDĹŽENIE SKÚŠOBNEJ DOBY

To, že ste na OČRke znamená, že sa Vám predlžuje skúšobná doba. Pretože OČRka je prekážka na strane zamestnanca. Takže o dĺžku OČRky sa Vám skúšobná doba predĺži.

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU (SKÚŠOBNÁ DOBA) POČAS OČRKY

  • 72 Zákonníka práce:

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Ak ste v skúšobnej dobe a súčasne na OČRke, nie je to prekážkou pre skončenie pracovného pomeru. Či už z Vašej strany alebo zo strany zamestnávateľa. Obidve strany môžu skončiť pracovný pomer.

PRACOVNÝ POMER NA DOBU URČITÚ

  • 71 Zákonníka práce:

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.

Ak máte pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, napríklad Vám má skončiť 31.3.2020, tak Vám týmto dátumom skončí. Zo strany zamestnávateľa ani zo strany zamestnanca nie je potrebné osobitné oznámenie o skončení.

PRACOVNÝ POMER NA DOBU NEURČITÚ – VÝPOVEĎ

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ktoré sú uvedené v Zákonníku práce. V aktuálnej situácii sú to dôvody napríklad, ak:

  1. a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť
  2. zrušuje alebo 2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
  3. b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa  58pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,

zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.

VÝPOVEĎ POČAS OČRKY

Počas doby, kedy je zamestnanec na OČRKe, nie je v tzv. ochrannej dobe.

Zákonník práce pozná tzv. ochrannú dobu, kedy zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď (iba vo veľmi špecifikovaných situáciách). Počas OČRky nie ste v ochrannej dobe.

Preto Vám aj počas OČRky môže dať zamestnávateľ výpoveď.

NÁLEŽITOSTI VÝPOVEDE/SPÄŤVZATIE VÝPOVEDE

Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

  • 61 ods. 4 Zákonníka práce: Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, možno odvolať len s jeho súhlasom. Odvolanie výpovede, ako aj súhlas s jej odvolaním treba urobiť písomne.

VÝPOVEĎ ZO STRANY ZAMESTNANCA

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Vakcína je sloboda!? Nie, nie je. Neuveriteľný príbeh Dagmar a jej matky vás o tom presvedčí

Ivan Mihale

Bukovský opäť šokuje a ide mu to veľmi dobre: Čo nastane v tele po prekonaní COVID-19? Je potrebné očkovanie?

Ivan Mihale

Zastal si syna! Harabin vyškolil novinára: “Na rozdiel od vás sa neposral, a nesedí v robote v rúšku, keďže neexistuje žiadna ústavne-právna povinnosť nosiť rúško…”

Ivan Mihale