OLO/Igor Hraško

Jarné obdobie je spojené s vývozom biologického odpadu. Kedy sa vyváža?

Odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad začala zabezpečovať mestská spoločnosť OLO a. s. v Bratislave od dnešného pondelka – 2. 3. 2020.

Zdroj: olo.sk

Informáciu o odvoze bioodpadu, nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na hnedej zbernej nádobe. Tam si pozrú konkrétny deň pre svoju lokalitu. Ak by nálepka bola už nečitateľná, alebo nebolo dobre vidno dátum, občania si dátum môžu zistiť aj priamo na stránke  OLO – prostredníctvom odkazu – Zistite si Váš odvozný deň BIOODPADU

Hnedú zbernú nádobu je potrebné vyložiť vždy deň pred plánovaným odvozom.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad je možné bezplatne odovzdávať počas celého roka aj v zbernom dvore našej spoločnosti alebo v niektorých zberných dvoroch mestských častí.

Hnedá zberná nádoba na BRO slúži na odvoz: • kvetov • štiepky • pilín • pokosenej trávy • malých kusov konárov do priemeru 5cm • lístia • odpadu z ovocia a zeleniny • buriny. V zbernej nádobe na BRO sa nemôžu nachádzať: sáčky a to ani biodegradovateľné a biologicky rozložiteľné, odpady nebiologickej povahy a zmesový komunálny odpad, iné cudzorodé predmety: kamene, palety, fľaše, črepníky, kov a pod.

Ak nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nebude vyprázdnená a odvoz sa bude považovať za vykonaný. Zároveň bude držiteľ odpadu povinný na svoje náklady odpad vytriediť a odovzdať ho na miesto určené pre tieto odpady.

Odpad z hnedých zberných nádob je odvážaný do kompostárne, kde sa spracováva na kompost.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov realizovaný sezónne; od marca do novembra, v intervale jedenkrát za 14 dní.

OLO pokračuje aj v distribúcií hnedých zberných nádob a kompostérov pre rodinné domy.

Bytové domy môžu požiadať tiež o kompostér.

Nakladanie s bioodpadom zo záhrad a zelene majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Stačí len ak správca nehnuteľnosti podá žiadosť o kompostér na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9. Podmienkou odsúhlasenia je vzťah bytového domu k pozemku so zeleňou. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Rekonštrukcia Spišského hradu si vyžiada viac ako 4,8 milióna eur

Ivan Mihale

Medzi chlapcom a vranou vzniklo pekné priateľstvo. Vrana, kvôli susedom, musela ísť preč

Ivan Mihale

Strata biodiverzity sa odráža aj na vtáctve, ohrozená je sova plamienka

Ivan Mihale